نسخه های فروشگاهی جهت استفاده عموم طراحی شده و استفاده از آن نیاز به تخصص حسابداری ندارد

کلیه عملیات و گزارشات حسابداری وآماری مربوط به خرید و فروش ، انبار، دریافت و پرداخت ، صندوق وحسابهای بانکی ، چک ، هزینه و درآمد، اموال و حقوق دستمزد ساده از جمله امکانات این سیستم می‌باشد.