خدمات پشتیبانی سخت افزار و شبکه های کامپیوتری یکی از فعالیت های میشو سافت در زمینه خدمات سخت افزار و شبکه می باشد. پشتیبانی و نگهداری از سخت افزار و شبکه های کامپیوتری در حال حاضر نیاز اصلی شرکت ها، موسسات، کارخانه ها، سازمان ها، مدارس، هتل ها و … در زمینه انفورماتیک می باشد.