فایلهای سیستمی سایار(این فایلها بایستی در پوشه ی system ویندوز کپی شوند)