دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد

مهمترین مزایای استفاده از دستگاه حضور و غیاب چیست؟
کنترل دقیق ورود و خروج پرسنل
کنترل دقیق اضافه کار و کسر کار
سهولت در محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل
نگهداری آرشیو کاملی از ورو و خروج پرسنل
پیشگیری از خطای انسانی
حذف فرایند دستی و کاغذی
امکان رشد سیستم کنترل تردد همزمان با توسعه کسب و کار
امکان تهیه گزارشات مدیریتی در کمترین زمان ممکن
صرفه جویی اقتصادی

دسته:

توضیحات

مهمترین مزایای استفاده از دستگاه حضور و غیاب چیست؟
کنترل دقیق ورود و خروج پرسنل
کنترل دقیق اضافه کار و کسر کار
سهولت در محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل
نگهداری آرشیو کاملی از ورو و خروج پرسنل
پیشگیری از خطای انسانی
حذف فرایند دستی و کاغذی
امکان رشد سیستم کنترل تردد همزمان با توسعه کسب و کار
امکان تهیه گزارشات مدیریتی در کمترین زمان ممکن
صرفه جویی اقتصادی