کیت توزین حسابداری سایار

توضیحات کیت ها :
این کیت‌ها جهت استفاده مراکز کسب و کار خاص طراحی شده که با افزوده شدن به یکی از نسخه های حسابداری فروشــــگاهی و شرکــــتی و یا تولیدی، شرایط را برای ادامه کار و مدیریت آن موسسه فراهم میسازد که باعثافزایـش سرعت و کیـفـیت خـــــدمات، رشد کسب و کار، تولید گزارشات جامع و متنوع مدیریتی از عملکرد میباشد.

کیت توزین

امکان اتصال دستگاه باسکول به کامپیوتر و برنامه سایار_ امکان تعریف راننده،مشخصات کامیون و وزن کامیون _ امکان تعیین راننده و کرایه حمل در فاکتور فروش _ خواندن مستقیم وزن از باسکول و کم کردن وزن کامیون _ تهیه گزارش کارکرد راننده _ تهیه گزارش فروش براساس تاریخ حمل،کامیون،وزن_ امکان چاپ بارنامه با طراحی اختصاصی _ سازگار با اکثر دستگاه های باسکول دیجیتالی

امکانات این کیت به کلیه نسخه های بالاتر از فروشگاهی حرفه ای حسابداری سایار اضافه میشود.

توضیحات

توضیحات کیت ها :
این کیت‌ها جهت استفاده مراکز کسب و کار خاص طراحی شده که با افزوده شدن به یکی از نسخه های حسابداری فروشــــگاهی و شرکــــتی و یا تولیدی، شرایط را برای ادامه کار و مدیریت آن موسسه فراهم میسازد که باعثافزایـش سرعت و کیـفـیت خـــــدمات، رشد کسب و کار، تولید گزارشات جامع و متنوع مدیریتی از عملکرد میباشد.

کیت توزین

امکان اتصال دستگاه باسکول به کامپیوتر و برنامه سایار_ امکان تعریف راننده،مشخصات کامیون و وزن کامیون _ امکان تعیین راننده و کرایه حمل در فاکتور فروش _ خواندن مستقیم وزن از باسکول و کم کردن وزن کامیون _ تهیه گزارش کارکرد راننده _ تهیه گزارش فروش براساس تاریخ حمل،کامیون،وزن_ امکان چاپ بارنامه با طراحی اختصاصی _ سازگار با اکثر دستگاه های باسکول دیجیتالی

امکانات این کیت به کلیه نسخه های بالاتر از فروشگاهی حرفه ای حسابداری سایار اضافه میشود.