کیت زنجیره ای برای حسابداری سایار

توضیحات

توضیحات کیت ها :
این کیت‌ها جهت استفاده مراکز کسب و کار خاص طراحی شده که با افزوده شدن به یکی از نسخه های حسابداری فروشــــگاهی و شرکــــتی و یا تولیدی، شرایط را برای ادامه کار و مدیریت آن موسسه فراهم میسازد که باعثافزایـش سرعت و کیـفـیت خـــــدمات، رشد کسب و کار، تولید گزارشات جامع و متنوع مدیریتی از عملکرد میباشد.

کیت زنجیره ای
سیستم فروش سریع _ تولید بارکد برای اجناس بدون بارکد _ خرید و فروش مستقیم با بارکدخوان بصورت سریع _ امکان تعیین درصد و مبلغ پیش فرض تخفیف کالا _امکان چاپ فاکتور شیش سانتی با مینی پرینتر _امکان چاپ پیام روز در زیر نویس فیشهای چاپی _ امکان جستجو براساس بارکد کالا و ارسال بارکد‌ها به ایکسل _ امکان چاپ اتوماتیک و تسویه نقدی _ چاپ نام اپراتور در فاکتور و گزارش صندوق برای هر اپراتور _ امکان تعیین انبار فروش پیش فرض _ گزارش فروش به تفکیک اپراتور _ اتیکت ساز سایار (برچسب قیمت ویژه قفسه )

امکانات این کیت به کلیه نسخه های بالاتر از فروشگاهی حرفه ای حسابداری سایار اضافه میشود.