کیت پخش مویرگی حسابداری سایار

توضیحات

توضیحات کیت ها :
این کیت‌ها جهت استفاده مراکز کسب و کار خاص طراحی شده که با افزوده شدن به یکی از نسخه های حسابداری فروشــــگاهی و شرکــــتی و یا تولیدی، شرایط را برای ادامه کار و مدیریت آن موسسه فراهم میسازد که باعثافزایـش سرعت و کیـفـیت خـــــدمات، رشد کسب و کار، تولید گزارشات جامع و متنوع مدیریتی از عملکرد میباشد.

کیت پخش مویرگی

گزارش نام و تعداد کالای فروخته شده توسط بازاریاب (درصدی و سطری) _ گزارش لیست کالای بازاریاب جهت ارسال به مامور پخش _ گزارش کالای خرید هر طرف حساب _ ارائه ریز فاکتور فروش در هر گزارش _گزارش پیشرفته صورتحساب اشخاص با قابلیت کاستومایز ویزیتور، گروه طرف حساب ، تاریخ و با لینک دسترسی سریع به دفتر فروش ، دفتر دریافت ، دفتر پرداخت ، دفتر مرجوعی ، دفتر معین

امکانات این کیت به کلیه نسخه های بالاتر از فروشگاهی حرفه ای حسابداری سایار اضافه میشود.